• Bizi Arayın: 08508884030
 • egitim@academiamarmara.com

Hukuk Eğitimleri

Hukuk Eğitimleri

Kimler Katılmalı?

 • Avukatlar
 • Stajyer avukatlar
 • Sermaye şirketleri yöneticileri
 • Finans departmanı çalışanları
 • Her sektörden profesyoneller

Program İçeriği

 • Genel Hükümler
 • Satış Sözleşmesi
 • Genel İşlem Koşulları
 • İrade Sakatlıkları
 • Vekâlet Sözleşmesi
 • Yayım sözleşmesi
 • Evde hizmet sözleşmesi
 • Pazarlamacılık sözleşmesi
 • Haksız Eylem Sorumluluğu
 • Kira Sözleşmesi
 • Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
 • Adi Ortaklık Sözleşmesi
 • Kefalet Sözleşmesi
 • Borç İlişkisinin Üçüncü Kişilere Etkisi
 • Borç İlişkisinde Taraf Değişiklikleri
 • Doç. Dr. Özlem Tüzüner

Kimler Katılmalı?

 • Avukatlar
 • Stajyer avukatlar
 • Sermaye şirketleri yöneticileri
 • Finans departmanı çalışanları
 • Her sektörden profesyoneller

Program İçeriği

 • Ticari İşletme Hukuk
 • Anonim Şirketlerin Kuruluşu ve Haklı Nedenle Feshi
 • Anonim Şirketlerin Yönetimi
 • Anonim Şirketlerde Genel Kurul ve Pay Sahiplerinin Hakları
 • Anonim Şirketlerde Ana Sözleşme Değişiklikleri ve Payın Devri
 • Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi, Bölünmesi ve Tür Değiştirmeleri ile Şirketler Topluluğuna İlişkin Düzenlemeler
 • Limited Şirketler Hukuku
 • Deniz Ticareti Sözleşmeleri
 • Taşıyanın Sorumluluğu
 • Taşıyanın Hakları
 • Denizde Taşıma Senetleri
 • Deniz Kazaları

Program Amaçları

Günlük iş hayatında muhasebe ve finans alanında çalışmalarını yürüten kişilerin vergi hukuku kapsamında sıkça karşılaştıkları konular ve bu konuların çalışma hayatındaki uygulamalarına yönelik izlenecek yollar hakkında detaylı bilgi edinebilmeleri amaçlanmaktadır.

Kimler Katılmalı?

 • Hukukçular
 • Avukatlar
 • Mali Müşavirler
 • Meslek mensupları, kamu personeli ve diğer katılımcılar.

 

Program İçeriği

 • Vergi Hukukunun Kapsamı, Anayasal Çerçevesi, Kaynakları, Vergi Hukukunda
 • Yorum, Vergi Ödevi ve Vergi Borcu İlişkisi, Vergilendirme Süreci
 • Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararları Işığında Vergi Hukukunun Temel İlkeleri
 • Vergi Ceza Hukuku ve Uygulamaları
 • Vergi İcra Hukuku ve Uygulamaları
 • Kurumlar Vergisi ve Uygulamaları
 • Gelir Vergisi ve Uygulamaları
 • Katma Değer Vergisi ve Uygulamaları
 • Emlak Vergisi ve Uygulamaları
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Vergisi ve Uygulamaları
 • Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

Sözleşmeler Hukuku Eğitimimizde profesyonellere yönelik son mevzuat ve kanun bilgisi Sözleşmeler Hukuku ile ilgili önemli detaylar bulunmaktadır.

Söz konusu eğitimde sözleşmelerin kurulmasına, borçların ifa edilmesi ve edilmemesine ilişkin temel bilgilere yer verilecektir. Ayrıca satım ve kefalet gibi uygulamada sıklıkla karşılaşılan sözleşme türleri hakkında önem kazanan hususlar hakkında bilgi verilecektir.

Program Amaçları

 • Sözleşmelerde yer alan ve genelde ticari faaliyetlerin uygulanması esnasında ortaya çıkan  teorik hukuk bilgisi ile ilgili olmayan hususlarda bilgi ve deneyimlerin paylaşılması,
 • Teorik bilginin yanında ağırlıklı olarak sözleşme hazırlanırken veya incelenirken, dikkat edilmesi gereken hususlar ve muhtemel uyuşmazlık konularının tespiti,
 • Daha sonra da sözleşmeden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik somut çözüm önerileri.

Kimler Katılmalı?

Şirketlerin satın alma, pazarlama, lojistik, hukuk veya idari departmanlarında çalışarak üçüncü kişilerle ticari ilişkilerin kurulmasında ve sözleşmelerin akdedilmesinde önemli rol oynayan profesyoneller.

Program İçeriği

SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN TEMEL HUKUKİ KAVRAMLAR

 • 1982 Anayasası, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Türk Ticaret Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ve diğer ilgili mevzuatta yer alan Sözleşmeye Dair Hükümler
 • Sözleşme kavramının temeli ve doğrudan bağlı olduğu Borçlar Hukukunun konusu, önemi tanımı ve kaynakları
 • Borcun konusu, borcun doğumu, borcun kaynakları
 • Sözleşme kavramı
 • Sözleşmeler hukukuna egemen olan ilkeler
 • Önsözleşme
 • Sözleşmenin kuruluşu
 • Sözleşmelerde şekil
 • Sözleşmede taraf edimleri
 • Sözleşme çeşitleri (Türk Borçlar Kanunu’nda geçen bazı sözleşme tipleri; Satım, Kira, Finansal Kiralama, Eser, Vekalet ve Bayilik Sözleşmeleri gibi)
 • Sözleşmede temel kavramlar
 • Sözleşmelerin hukuki sonuçları
 • Sözleşme özgürlüğü ve sınırları
 • Sözleşmelerin hükümsüzlüğü
 • Sözleşmelerde emprevizyon
 • Sözleşmede temsil
 • Elektronik ortamda yapılan sözleşmeler
 • Sözleşmelerin yokluğu ve geçersizliği
 • Sözleşmenin ifa edilmemesinin sonuçları
 • Sözleşmede cezai şart
 • İfa ve ibra konuları ile sözleşmenin sona ermesi
 • Sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma halleri
 • Sözleşme kaynaklı ihtilafların çözüm yolları ve yargılama aşaması.

SÖZLEŞME YÖNETİMİ

 • Bir sözleşme taslağı nasıl hazırlanır?
 • Sözleşme görüşmeleri nasıl planlanır?
 • Sözleşme görüşmelerinde stres yönetimi teknikleri
 • Taraflar açısından sözleşmenin kırmızı çizgilerinin belirlenmesi
 • Sözleşme ana başlıklarının ve hukuki olmazsa olmazların belirlenmesi
 • Sözleşme içeriğini oluşturacak tarafların sözleşme metni hazırlanırken yapması gerekenler, aynı tarafta olanların takım çalışması
 • Sözleşme kontrol listesi
 • Yabancılarla yapılan sözleşme görüşmelerinde dikkat edilecek noktalar
 • Süren sözleşmelerde ortaya çıkan ihtilaf hallerinde ilk yapılacak işlemler
 • Sözleşmelerin fiziken yönetimi ve sözleşmelerin arşivlenmesi
 • Yargıya yansımış ihtilaf örnekleri.

4/a Kapsamındaki Sigortalılar Bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Uygulaması

 • Sigortalılık Kavramı
 • İşyerinin Tescili ve Kapsamdan Çıkarılması
 • Sigorta Primine Esas Kazançlar ve Prime Esas Kazanç Sınırları
 • Sosyal Sigorta Mevzuatındaki Gün Kavramı
 • Sigorta Kolları Ġtibarıyla Prim Oranları
 • İşsizlik Sigortasına Tabi Olan /Olmayanlar
 • Prim Belgelerinin Verilmesi
 • Sigorta Primlerinin Ödenmesi
 • Yükümlülüklerin Ertelenmesi
 • Asgari İşçilik Uygulaması
 • İdari Para Cezaları
 • Kurumdan alınması gereken borcu yoktur yazıları
 • Kurumun uygulamasını ilgilendiren mahkeme kararları

 

4/a ve 4/b Kapsamındaki Sigortalılar Bakımından İş Kazaları Mevzuatı

 • İş Kazasının Tanımı ve Kapsamı
 • İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süreleri
 • İş Kazasının Bildirilmemesi veya geç bildirilmesi
 • İş Kazasının SoruĢturulması
 • İş Kazası Sonucu Sigortalılara Sağlanan Haklar
 • Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilecek Süreler
 • İş Kazası Sonucu Sigortalı ve Hak Sahiplerine Bağlanan Gelir ve Ödeneklerin Hesaplanması
 • 5510 Sayılı Kanunun 34’üncü Maddesine Göre Ölüm Aylığı ve Ölüm Gelirinin Hak Sahiplerine Paylaştırılması
 • Evlenme Ödeneğinin Hesaplanması
 • Sigortalının Kendinden Kaynaklanan Nedenlerle Tedavi Süresinin Uzaması, İş Göremezliğinin Artması
 • İşveren ve Üçüncü KiĢilerin Sorumluluğu
 • Peşin Sermaye Değerleri
 • Peşin Sermaye Değeri Tabloları
 • Peşin Sermaye Değerinde Yaş Hesabı
 • Rücu Davalarına Esas Tutarın Hesabı
 • İş Mahkemelerinde Bilirkişilik

o İş Yargısı ve Bilirkişilik

o İş Yargısında Hesap Bilirkişiliği

o Hesap Bilirkişilerine İlişkin Usul Hükümleri

 • İş Kanunundan Doğan Tazminat Hakları ve Hesaplamaları

o Kıdem Tazminatı ve Hesaplanması

o İhbar Tazminatı ve Hesaplanması

o Askerlikten Doğan Tazminat ve Hesaplanması

o Özürlülükten Doğan Tazminat ve Hesaplanması

o Eşit Davranmama Tazminatı ve Hesaplanması

o İş Güvencesi (İşe Başlatmama) Tazminatı ve Hesaplanması

 • İş Kanununda Ücret
 • İş Kanunda Çalışma Süreleri
 • İşçinin Dinlenme Hakkı
 • Bilirkişilik Kanun Tasarısı Taslağında BilirkiĢilik Kurumuna Getirilmesi
 • Düşünülen Yenilikler

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku; işverenler ve çalışanlar ve mevcut insan kaynakları politikaları, uygulamaları ve süreçleri arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu sertifika programı endüstriyel ilişkiler ve insan kaynaklarına bir temel sağlamak için tasarlanmıştır ve hukuk – insan kaynakları uygulamaları, aynı zamanda çevre politikalarını inceler.

Bu program, işyerinde istihdam ilişkilerini anlamak, istihdam sorunlarını tanımak ve çözmek için ne yapabilirsiniz? sorusunun cevabını aramaktadır.

Program Amaçları

 • İş dünyasının önemli bir işlevini oluşturan iş hukuku alanındaki uzman eksikliğini gidermek,
 • İş hukuku alanında uzman kişilerin yetişmesini sağlamak,
 • İş hukuku alanındaki değişiklikleri ve yenilikleri kazandırmak,
 • Yeni ortaya çıkabilecek yöntemlerin araştırılması ve uygulanması sistemini kavranmasını sağlamak.

Kimler Katılmalı?

 • Avukatlar
 • İş Müfettişleri ve Uzmanları
 • Yeminli Mali Müşavirler
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • İş güvenliği Uzmanları

Ayrıntılar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

  Adınız (gerekli)

  E-postanız (gerekli)

  İlgilendiğiniz Kurs (gerekli)

  İletiniz